Reklamačný poriadok spoločnosti PANDOM s.r.o.

(ďalej aj „reklamačný poriadok“)  

Spoločnosť PANDOM s. r. o. , so sídlom Laborecká 2531/81, Humenné 066 01, IČO: 55162983, DIČ: 2121892762, Zapísaná v Obchodnom registri vedeného Okresným súdom Prešov Oddiel: Sro, Vložka číslo 45267/P (ďalej len ako „Dodávateľ“) v súlade s predmetom svojej činnosti poskytuje služby fyzickým a právnickým osobám (ďalej len ako „Objednávateľ“) (Dodávateľ a Objednávateľ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“ alebo samostatne len ako „Zmluvná strana“).Pri uzatváraní zmlúv s fyzickými osobami spotrebiteľmi vznikajú spotrebiteľovi práva v súlade so zákonom 250/2007 z.z. O ochrane spotrebiteľa. V súlade s tým vydala spoločnosť reklamačný poriadok s týmito ustanoveniami:  

 

 1. Objednávateľ ktorý je fyzickou osobu spotrebiteľom môže v prípade, že mu boli zo strany dodávateľa poskytnuté služby uplatniť na takto poskytnuté služby reklamáciu. Zároveň sprostredkovateľ poúča spotrebiteľa, že spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v prevádzkarni sprostredkovateľa, ktorou je sídlo objednávateľa v čase otváracích hodín. Reklamáciu môže spotrebiteľ uplatniť aj písomne alebo elektronickou formou.

   

 2. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť v priebehu plynutia reklamačnej doby, ktorá je 24 mesiacov odo dňa poskytnutia služieb.
 3. Reklamáciu vykoná spotrebiteľ alebo ním splnomocnená osoba o čom spíše sprostredkovateľ potvrdenie o uplatnenej reklamácii.
 4. Sprostredkovateľ v súlade s § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa 250/2007 Z.z. poúča spotrebiteľa o právach vyplývajúcich zo zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Podľa § 622 ods. (1)Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci (spotrebiteľ) právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci (sprostredkovateľ) je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. (2) Kupujúci (spotrebiteľ) môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. (3)Predávajúci (sprostredkovateľa) môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Podľa § 623(1)Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. (2)Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.Podľa § 624 Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 5. Spotrebiteľ pri podávaní reklamácie oznámi v čom bola služby nesprávna a čo chce vykonanou reklamáciou reklamovať.

   

 6. Spotrebiteľ oznámi sprostredkovateľovi v súlade s § 18 ods. 4 Zákonaj o ochrane spotrebiteľa, ktoré z vyššie uvedených práv uvedených v odseku 4. reklamačného poriadku uplatňuje.

 7. Dodávateľ je povinný na základe rozhodnutia spotrebiteľa po tom čo určí ktoré z práv uvedených v bode 4. reklamačného poriadku uplatňuje určiť spôsob vybavenia reklamácie a to ihneď , v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najmä ak sa vyžaduje zložité technického zhodnotenia  stavu výrobku alebo služby najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

 8. Dodávateľ môže určiť jeden z týchto spôsobov vybavením reklamácie: a/ ukončenie reklamačného konania odstránením vady poskytovanej služby, b/ výmenou služby za inú službu, c/ vrátením ceny za poskytovanú službu, d/vyplatením primeranej zľavy z ceny poskytovanej služby, e/písomná výzva na prevzatie plnenia alebo f/ jej odôvodnené zamietnutie.

 9. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 10. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od poskytnutia služieb, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9. 

 11. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od poskytnutia služieb a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Sprostredkovateľ je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 12. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 

 13. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.


V Humennom , 01.03.2023

PANDOM s. r. o.
v.z JUDr. Branislav Voloch konateľ